För grund och gymnasieskola

Tjänster inom grundskola och gymnasieskola

Jag tar löpande uppdrag inom grund- och gymnasieskola. Dessa tjänster omfattar bland annat:

  • Upprätta åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla undervisnings- och lärandemiljöer.
  • Handleda och ge råd till föräldrar och personal i pedagogiska frågor.
  • Göra kartläggningar/analyser på organisations- grupp- och individnivå av elevers studiesituation vid uppkommet behov av stöd. Utföra matematikscreening,
  • Pedagogiska läs- och skrivutredningar.
  • Klassrumsobservationer
  • Arbeta för att alternativa verktyg implementeras som en naturlig del i den pedagogiska vardagen.
  • Arbeta förebyggande för att elever inte ska hamna i studiesvårigheter
  • Ge stöd till elever, föräldrar, lärare och rektorer genom att vara samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor men även vad gäller skolutveckling och frågor kring skolans hela utbildningsmiljö.